منشور اخلاقی شرکت پارس فراسو

شرکت پارس فراسو به عنوان يکی از شرکت های وارد کننده لوازم و تجهيزات آزمايشگاهی تأسيس گرديده، در قالب يك شرکت بازرگانی خصوصی موظف به رعايت اصول، موازين اخلاقي، فريضة تكريم ارباب‌رجوع و جلب رضايت آحاد مشتريان با تأسي از تعاليم آسماني مي‌باشد و تحقق اين امر را به عنوان ضرورتي‌اجتناب‌ناپذير در مسير اهداف عاليه و مقرر سازماني و دستيابي به توسعه فضای علمی کشور عزيزمان ايران به شمار آورده و بر اساس اصل مشاركت، تمامي كاركنان خود را در اين مهم، سهيم و مسئول مي‌داند. بر همين اساس، شرکت پارس فراسو خود را متعهد ‌دانسته كه اخلاق حرفه‌اي را با لحاظ نمودن اصول مندرج در اين منشور، به نحو احسن انجام دهد .

 • خـــــود را فـــــــردي متـــــعـــهد به انجـــــام فـــراميــن الهــــــي دانســتـــــه، در ايــــن مسيــــر، كمتــــريــــن كوتــــاهي بـــه عمــــل نيــــــــاورم.
 • با رعايت كامـــل موازين و معيـــــارهاي اخــــــــلاقي و قانوني ، مناسب، در رفــتار خود سيره، گفتار و منش بزرگان دين را مبناي عمل خود قرار دهم.
 • خود را در مقابل تمــــامي اشخـــــاص حقيقي و حقوقي، كه در مقام مشتري و ارباب‌رجوع با شرکت به تعامل مي پردازند، مسئول و پاسخگو بـدانم.
 • در انجــــــام امـــــور محــــوله با رعـــــايت منــــافع شرکت در جــــهت منــــافع ملــــي و مصـــــالح کشــــور عزيـــــزم ايـــــران كوشــــــا باشـــم.
 • با ايمــــــان به عنايات لايزال خالـــــــق هستي، به ارائة خـــــدمات به مشتـــــريان پــــرداخته، جلب رضايت آنان را سرلوحة امور خود قرار دهــم.
 • مشتريان را سرمايه هاي واقعي شرکت تلقي نمايم و منافع شرکت را در منافع مشتريان و اهداف شرکت را در اهداف توسعه کاری جستجو كنم.
 • شعار و مبناي فعاليت من به عنوان اعضاء شرکت پارس فراسو ،در تمامي سطوح، كار، تلاش و پيگيري، براي دستيابي به ايراني سرافراز است.
 • در مقام خدمت، بـــــا خُلق و خوي نيكــــو و گشــــــاده رويي برخورد كرده، در نهـــــايت ادب، تواضع و دقت، وظايف محـــــوله را به انجام برســــــانم .
 • دريافت هرگونه انتقاد، نظر از سوي مشتريان را ارج نهاده، از آن بهعنوان زمينه اي سازنده در مسير ارتقاي خود و سازمان متبوع، استقبال كنم.
 • اتمام كار به معناي اقدام تلقي شده، شرح گزارش را صرفاً بعد از اتمام كار موجه خواهم دانست. نظــــــم و انـــضــــباط اداري را در محيـــــط كـــــاري بـــــا عمــــل خــــود بــــه اثـــــبات رســــانم.
 • رعـــــــايـــــت آراســــتگي ظاهــــــــر و بــــــاطن را رمــــــز مــــــــــوفقيـــــت به حــــــساب آورم.
 • از هرگونه اتلاف وقت خودداري كرده، آن را مصــــداق تضييع حقوق مشتريان به شمار خواهم آورد.
 • در بيان و انعـكاس عملكرد خود، صـــــــادقانه رفتار نموده، از هــــرگونه اقـــدامي كه من را از نيــــل به هدف والاي خود منحرف سازد، پرهيــز كنم.
 • هـــــمواره مصـــمــم باشــــم كه خدمات خـود را با كيـــــفيت مطلــــــوب و به شيــــوه اي مناسب و نــــــوين در اختيار مشتريان شـرکت قرار دهم.
 • اعتقاد من آن است كه همواره راه بهتر و مناسب تري براي ارائة خدمات به مشتريان وجود دارد و بهبود مستمر روش هاي انجام كار، هدف روزمرة شرکت ميباشد.
 • پژوهش، تحقيق، نوآوري و خلاقيت را زمينه ساز تحقق اهداف شرکت و ضرورتي اجتناب ناپذير براي كسب موفقيت محسوب مي كنم.